head

HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระการประชุมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
ระเบียบวาระการประชุมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2
 วันศุกร์ที่ มิถุนายน  2558     เวลา 10.00 น.
ณ  ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์
โรงเรียนอำนาจเจริญ   อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โรงเรียนอำนาจเจริญ     โทรศัพท์  0-4551-1959     โทรสาร    0-4551-1960
วาระการประชุมโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2วัน  เดือน  ปี ที่ประชุม            วันศุกร์ที่ มิถุนายน  2558     เวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม                     ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนอำนาจเจริญ  
                                         จังหวัดอำนาจเจริญ

ประธานการประชุม              ดร.ไพฑูรย์  ขันแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

ผู้บันทึกการประชุม               นายสมคิด  กุบแก้ว    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                        นายศุภวัฒน์  ชมชิด   ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม        ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ
                               ผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
                               กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 จำนวน 13 โรงเรียน

ระเบียบวาระการประชุม          
          ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
          ระเบียบวาระที่  2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม
          ระเบียบวาระที่  3        เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
          ระเบียบวาระที่  4        เรื่องอื่นๆ
                 

-2-

เริ่มประชุมเวลา ......................................  น.
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่  1       เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1.  กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียน
       ตามมติที่ประชุมโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 มกราคม 2558  ณ ห้องดอกไม้  โรงแรมสบาย
 จังหวัดนครราชสีมา  มติที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนอำนาจเจริญ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กลุ่มที่ ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  และอำนาจเจริญ   
รวม 13  โรงเรียน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558  จำนวนเงิน 115,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
       การดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ใช้รูปแบบกลุ่มจังหวัด  แบ่งเป็น
                 กลุ่มที่ 1   13 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  กลุ่มที่ 2    13 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
           1.2  การดำเนินกิจกรรม
                    แนวทางการดำเนินการ โดยรวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ากับกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรม 2 วัน  สถานที่จัดใช้สถานที่โรงเรียน
อำนาจเจริญ  และมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อคิดเห็นที่ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม
                               -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  3       เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
          3.1  รูปแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้ากับกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ จัดกิจกรรม 2 วัน  ระหว่างวันที่ 26 - 27  มิถุนายน  2558  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ   อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

-3-

       3.2  ร่างกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             รวมกิจกรรมปฐมนิเทศเข้ากับกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรม
2 วัน มีรูปแบบกำหนดการดังนี้

วันแรก
ภาคเช้า
-ประธานในพิธีกล่าวเปิด โดย  ดร.ประวิทย์   หลักบุญ  ผอ.สพม. เขต  29
-กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย โดย
ดร.ประเวช  อรรจวัฒนวงศ์    มหาวิทยาลัยมหิดล                                  
ภาคบ่าย
1. ฐานกิจกรรมกลุ่มวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
     1.1 แก้เงือน                        1.2 ไหใบใหญ่ใส่....
     1.3.ใบ้ภาพ                         1.4 ปราสาทเรือรบ
     1.5.ใส่แล้ววิ่ง                       1.6 คาบหลอดส่งยาง
     1.7 ปริศนาฟ้าแลบ                1.8 ปริศนาโครโมโซม
 2 ฐานกิจกรรมกลุ่มคณิตศาสตร์สัมพันธ์
2.1 ไขปริศนารหัสลับ Z-Zar     2.2 ลูกโป่งลอยฟ้า
2.3 หอคอยฮานอย                2.4 เกม 24
2.5 ปริศนาไม้ขีดไฟ               2.6 วงล้อสัญญลักษณ์
2.7 ผลไม้ตั้งเวลา                  2.8 นันทนาการ
2.9 ทางเดินพิศวง                 2.10 กู้ระเบิด
3. ฐานบายศรีสู่ขวัญ
   
 วันที่สอง
ภาคเช้า
ฐานกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  CPR (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น); ตรวจหมู่เลือด; Titrate กรด-เบส:
  อนุกรมวิธานพืช; การดูพัฒนาการตัวอ่อนไข่ไก่; การ Google map
  ในการหาตำแหน่งการใช้ GPS  และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  (วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตอำนาจเจริญ)
ภาคบ่าย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  รายละเอียดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบ (กำหนดการกิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
       3.3  เสื้อค่ายและการสั่งจอง
            - ค่าเสื้อค่ายราคาตัวละ 170 บาท  แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบเอง
           - การสั่งซื้อเสื้อ ระบุจำนวน ระบุขนาดเสื้อ(เบอร์เสื้อ)ชาย-หญิง (ตามแบบใบตอบรับ)
           - จ่ายเงินค่าเสื้อค่าย ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558  โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ
             สาขาบิ๊กชีอำนาจเจริญ   หมายเลขบัญชี 6387079681    ชื่อบัญชี นางเชนร์  พลรักษ์
             และนางสุพัตรา  เผือกสูงเนิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-4-

        3.4  การสำรองห้องพักกับโรงแรมที่พัก
             -สำรองห้องพักด้วยตนเองโดยตรงกับโรงแรมที่พัก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
รายชื่อโรงแรมที่พัก (ตามเอกสารที่แนบ)
             - ค่าที่พัก และค่าเดินทางให้ใช้งบประมาณของแต่ละโรงเรียน
             - ส่งรายชื่อผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ (แบบตอบรับเข้าโครงการ)
               ภายในวันที่ 5 มิถุนายน  2558

ข้อคิดเห็นที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ถามตอบ แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นล่าสุด


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *