head

HOME 277 หมู่ 13 ต.บุ่ง โรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รายชื่อโรงเรียนในความร่วมมือ

ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และได้ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลงนามนั้น บัดนี้มีโรงเรียนส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 175 โรงเรียน และมีโรงเรียนร่วมวิจัยจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้

1 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร
6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
7 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
9 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
10 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
12 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
13 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
16 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร
17 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
18 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
20 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
21 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
22 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
24 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
26 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
28 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี
29 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี
30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
31 โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
32 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
35 โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ
36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
37 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
38 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
39 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
40 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
41 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
43 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
44 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
45 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
46 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
47 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
48 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
49 โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี
50 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
51 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
52 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
53 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
54 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
55 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
56 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
57 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
58 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
59 โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
60 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
61 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
62 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
63 โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
64 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
65 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
66 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด
67 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
68 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
69 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
70 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
71 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี
72 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
73 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
74 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง
75 โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
76 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
77 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
78 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
79 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
80 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร
81 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
82 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
83 โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
84 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
85 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
86 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
87 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
88 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
89 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
90 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
91 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
92 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
93 โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
94 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
95 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
96 โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
97 โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ
98 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีษะเกษ
99 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
100 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
101 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
102 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
103 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
104 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
105 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
106 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
107 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
108 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
109 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
110 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
111 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
112 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
113 โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา
114 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
115 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
116 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
117 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
118 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
119 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
120 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
125 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง
126 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
127 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
128 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง
129 โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
130 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
131 โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
132 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
133 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จังหวัดพัทลุง
134 โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
135 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
136 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี
137 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี
138 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
139 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
140 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา
141 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
142 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
143 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
144 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
145 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
146 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
147 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
148 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
149 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย
150 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
151 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
152 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา
153 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
154 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
155 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
156 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
157 โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
158 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
159 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
160 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
161 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
162 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
163 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
164 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
165 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
166 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
167 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
168 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
169 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
170 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
171 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
172 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
173 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
174 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
175 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก


โรงเรียนร่วมวิจัย โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารงานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับสถานศึกษา แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
3. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
6. โรงเรียนประภามนตรี 2 สมุทรปราการ
7. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
8. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
9. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

Share This!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ถามตอบ แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นล่าสุด


ข้อความติดต่อ Admin

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *